Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

2.3  Doménové mená v normotvorbe medzinárodných inštitúcií

Úlohy práva zaisťujú okrem právnych noriem vydávaných štátom aj pravidlá a zvyklosti generované národnými a medzinárodnými inštitúciami, ktoré pokiaľ nie sú právnym poriadkom štátu recipované, sa nepovažujú za súčasť práva, predovšetkým s ohľadom na to, že ich dodržiavanie nemožno vymôcť prostriedkami štátneho donútenia (ich vynútenie by bolo možné v prípade, ak by sa tieto pravidlá stali súčasťou zmluvných dojednaní strán). V novších prístupoch sa ale už aj tieto pravidlá považujú za súčasť práva v širšom zmysle a spolu s niektorými inými pravidlami, ktoré nespĺňajú podmienky priamej vynútiteľnosti, sa označujú pojmom soft law. V oblasti doménových mien má soft law značný význam. Medzi neštátne inštitúcie tvoriace pravidlá uplatňované v súvislosti s doménovými menami patria hlavne národní registrátori spravujúci jednotlivé ccTLDs a na medzinárodnej úrovni sú to predovšetkým WIPO a ICANN spolu s ďalšími inštitúciami, ktoré sa podieľali na procese reorganizácie správy DNS systému.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles