Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

4.2  Doménové mená a chránené označenia

Najčastejším problémom v oblasti internetových adries, ktorých zložkami doménové mená sú, je vysporiadanie sa s právom na označenia. V tradičnom obchodnom styku je používanie identických označení možné bez konfliktov na základe geografickej vzdialenosti alebo nedostatočnej blízkosti oborov. V priestore siete internet ale môže byť doménové meno na základe svojej adresnej funkcie na celom svete pridelené len jedenkrát, preto dochádza ku kolíziám, ktoré sú mimo internetu bezproblémové. Dotknutými označeniami môžu byť:

  1. názov právnickej osoby, predovšetkým (ale nie výlučne) obchodné meno, ale aj názov obce, mesta, kraja, občianskeho združenia, nadácie a pod.,
  2. meno, pod ktorým podniká fyzická osoba (meno a priezvisko + dodatok),
  3. ochranná známka,
  4. meno a priezvisko fyzickej osoby, ale len za určitých podmienok a nie automaticky.

Pokiaľ dôjde registráciou cudzieho chráneného označenia len k blokácii domény, má oprávnený používateľ označenia na výber, ako postupovať: buď cestou dohody (mimosúdneho vyrovnania) alebo cestou súdnou. Riešenie situácie rozhodcovským konaním podľa V. Smejkala nie je možné, "pretože tzv. rozhodovanie sporov v rámci CZ.NIC sa ukázalo byť v podstate neúčinným a použitie štandardného rozhodcovského konania predpokladá, že sa obe strany hodlajú konania zúčastniť, to však v prípade doménových špekulantov neplatí." (17)

Registráciou a používaním domény sa však možno dopustiť aj nekalej súťaže. V takýchto prípadoch sa poškodenému súťažiteľovi odporúča obrátiť sa na súd, prípadne na orgány činné v trestnom konaní, pretože okrem obchodnoprávnej ochrany nekalej súťaže existuje aj ochrana trestnoprávna (§ 149 a nasl. Trestného zákona).

Podľa M. Frimmela sa často možno stretnúť s názorom, že doménové meno musí bez ďalšieho ustúpiť vždy, keď sa už svojím znením stretne s nehmotným statkom, ktorý je predmetom zvláštneho zákonného ochranného práva. Tento omyl zrejme vychádza z predstavy, že doménové meno "patrí" napr. majiteľovi ochrannej známky alebo právnickej osobe, s názvom ktorej sa zhoduje a majiteľ ochrannej známky či osoba, s ktorej obchodným menom alebo názvom sa zhoduje, má na doménové meno "nárok".

Nie je ale možné usudzovať na zásah do týchto práv už zo samotného faktu, že určité doménové meno je registrované. Užívaním doménového mena je možné porušovať práva iných osôb; práve a len v medziach, v ktorých sú tieto práva chránené, je možné domáhať sa nárokov, ktorých presadenie môže mať vplyv i na používanie doménového mena (7). To znamená, že v prípade, že užívaním doménového mena dochádza k zásahu do práv k ochrannej známke, je možné domáhať sa nárokov vyplývajúcich zo zákona o ochranných známkach; keď dochádza k zasahovaniu do názvu právnickej osoby, je možné domáhať sa príslušných nárokov podľa Občianskeho zákonníka. Tu je dôležité uvedomiť si, že doménové meno nemusí byť používané len v súvislosti s webom, ale aj v inými službami, napr. FTP a e-mail.


7 Frimmel, M.: Elektronický obchod/Právní úprava. Prospektrum, Praha2002, str. 176 a nasl.
(Späť k textu)

17 Smejkal, V.: Právo informačních a telekomunikačních systémů. C. H. Beck, Praha 2004, 2. vydání, str. 612
(Späť k textu)

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles