Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

5.7.4  Realizácia rozhodnutí

Registračné autority súhlasili s tým, že budú realizovať rozhodnutia urobené v súlade so zásadami administratívneho konania. Majú tak vykonať po uplynutí 7 dní od ich vydania. Zmluva o registrácii doménového mena by tiež mala obsahovať ustanovenie o tom, že podriadením sa administratívnemu konaniu žiadateľ o registráciu doménového mena súhlasí s tým, že konanie môže mať vplyv na jeho práva súvisiace s registráciou, a že akékoľvek rozhodnutia vyplývajúce z konania budú vykonávané priamo príslušnou registračnou autoritou. Dohoda by mala obsahovať aj ustanovenie vylučujúce zodpovednosť registračnej autority za jej konanie pri plnení jej úloh súvisiacich s výkonom rozhodnutia, aby sa znížilo riziko, že proti registračným autoritám (registrátorom, správcom registrov a registrom) budú podávané žaloby za ich činnosť pri zmenách stavu domény. Rozhodnutia vydané v administratívnom konaní majú byť publikované na internete.

Registračné autority sú však viazané protichodnými nariadeniami súdov. Sedemdňová lehota, po ktorej uplynutí majú byť rozhodnutia administratívneho konania realizované, má slúžiť na zabezpečenie možnosti neúspešnej strany v spore na podanie návrhu na rozhodnutie na národnom súde. Ak počas tejto doby súd nenariadi inak, rozhodnutie bude oznámené registračnej autorite a jej úlohou bude okamžitá realizácia rozhodnutia, až do času, kým súd nerozhodne inak.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles