Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

5.7.2  Objektívna kumulácia

Majiteľ známky je za účelom efektívnej ochrany svojej známky v niektorých prípadoch nútený podať niekoľko žalôb. V súdnom konaní sa v takýchto prípadoch využíva inštitút spojenia vecí (objektívna kumulácia). WIPO posudzovalo niekoľko návrhov o tom, do akého rozsahu by takáto kumulácia mohla byť v administratívnom konaní povolená. Nakoniec odporučilo, aby procesné pravidlá poskytovali možnosť spojenia vecí do jedného konania v prípade, že

  1. návrhy boli podané jednou osobou (alebo osobou, ktorá k návrhu pristúpila) a
  2. týkajú sa jedného majiteľa doménového mena a porušenia jednej alebo viacerých ochranných známok registráciou pod akoukoľvek generickou vrcholovou doménou.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles