Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

5.7.8  Rozhodnutie vo veci translations.biz (DBIZ 2002-00073)

Stranami sporu boli navrhovateľ Antoine Getten (spoločnosť Translations z Francúzska) a odporca Ondrej Pasterik (Slovensko). Sporným doménovým menom bolo doménové meno translations.biz zaregistrované u spoločnosti Firstdomain.net.

Návrh na začatie konania podľa pravidiel STOP pre doménu .biz bol Arbitrážnemu a mediačnému centru WIPO doručený 26. apríla 2002 a 5. júna 2002 Centrum potvrdilo prijatie odpovede odporcu.

Navrhovateľ je držiteľom francúzskej ochrannej známky "translations", ktorá bola prvýkrát registrovaná v roku 1987, rozšírená v roku 1988 a registrácia bola obnovená v roku 1988. Registrácia je platná pre triedy, ktorých hlavnou náplňou sú prekladateľské služby. Navrhovateľ je tiež zakladateľom francúzskej obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Translations Sarl, zapísanej do Parížskeho obchodného registra v roku 1996. Podľa slov navrhovateľa je táto spoločnosť dobre známa v celej Európe ako dodávateľ kvalitných prekladov v oblasti finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva, s ročným obratom 32 miliónov francúzskych frankov (2001).

Senát zistil, že ochranná známka "translations" bola registrovaná v mene pána Antoine Gettena osobne a nie v mene spoločnosti, za ktorej zakladateľa sa označil. Zistil tiež, že pán Antoine Getten je len menšinovým vlastníkom spoločnosti Translations Sarl, ktorú riadi pani Gettenová. Senát však pripustil, že pán Getten môže v tomto procese predkladať návrhy, ktoré by stricto sensu mohli byť predkladané len spoločnosťou Translations Sarl, keďže navrhovateľ dostatočne dokázal svoje prepojenie so spoločnosťou. V prípade doménových mien a ochranných známok naviac často dochádza k tomu, že sú registrované v mene fyzických osôb pôsobiacich v rámci organizácie, s ktorou sú úzko spojené. V tomto zmysle sa chápu aj odporúčania, podľa ktorých sa v procesoch v rámci ICANN nemajú uplatňovať príliš formalistické prístupy.

Takýto prístup sa navyše v tomto prípade aplikoval aj na odporcu, pretože sporné doménové meno bolo registrované v marci 2002 pánom Pasterikom, ktorý je podľa jeho vyjadrení zástupcom riaditeľa v spoločnosti Pro Region Slovakia, s.r.o. Hoci sa jeho meno nevyskytuje vo výpise z Obchodného registra SR, člen tej istej rodiny, pán Alojz Pasterik, je riaditeľom spoločnosti. Ďalej sa preukázalo, že pán Ondrej Pasterik bol v rôznymi spôsobmi činný pre spoločnosť Pro Region Slovakia, s.r.o. a podľa poroty je oprávnený predkladať návrhy v súvislosti s touto spoločnosťou.

Navrhovateľ bol v tomto spore toho názoru, že registrácia ochrannej známky "translations" umožnila spoločnosti Translations Sarl vytvorenie jedinečnej identity podniku. Doménové meno translations.biz považuje za dôležitý odrazový mostík pre budúci rast tejto spoločnosti a nárokuje si podstatne silnejšie právo na jeho používanie, aké prináleží odporcovi. Argumentuje tým, že je právoplatným majiteľom ochrannej známky "translations" už od roku 1987 a prieskum databázy ochranných známok dostupný cez portál WIPO neposkytuje žiadny dôkaz o práve alebo oprávnenom záujme k doménovému menu translations.biz zo strany odporcu.

Podľa navrhovateľa poukazuje na nedobromyseľnosť odporcu niekoľko okolností: odporca tvrdil, že pred podaním žiadosti o registráciu doménového mena dvakrát vykonal prieskum všetkých on-line databáz ochranných známok. Navrhovateľ zdôrazňuje, že ochrannú známku "translations" možno nájsť prostredníctvom webovej stránky WIPO a prieskumom v rámci najväčších európskych krajín sa dá ochranná známka "translations" nájsť vo Francúzskej databáze ochranných známok. Aj keď navrhovateľ uznal, že sa od odporcu ťažko dá očakávať, že skontroluje každú dostupnú databázu, možno očakávať, že skontroluje prinajmenšom francúzsku databázu, pretože po zadaní reťazca "Pasterik" v databáze WIPO sa ukáže, že odporca má zaregistrované doménové mená paris.info a strasbourg.info, čo jasne poukazuje na jeho významné záujmy vo Francúzsku. Odporca podľa navrhovateľa zamýšľa ponúkať prostredníctvom domény translations.biz prekladateľské služby, čo v značnej miere ohrozuje navrhovateľove snahy o plánovaný rozmach jeho prekladateľských služieb v rámci Európy.

Odporca a spoločnosť Pro Region Slovakia, s.r.o., s ktorou je spojený, je činná od roku 1996 v oblasti poskytovania web-priestoru, ale aj činností mimo internetu, ako sú prekladateľstvo a tlmočníctvo. Tvrdí, že v dôsledku nárastu webových prekladov a webových lokalizačných služieb vznikla potreba ponúkať tiež preklady elektronických dokumentov. Odporca uvádza, že v súčasnosti vedie tím prekladateľov pre niektoré európske jazyky. Ako dôkaz odporca predložil rôzne prehlásenia niekoľkých prekladateľov pracujúcich pre Pro Region Slovakia, s.r.o.

Odporca nesúhlasil s názorom navrhovateľa, a tvrdil, že prípravy na spustenie on-line prekladateľskej služby boli starostlivo pripravené pred tým, ako boli navrhovateľom spochybnené. Poskytol niekoľko údajov ako dôkaz svojho tvrdenia a tiež kópiu návrhu webstránky emulujúcu vzhľad a funkcie budúcej stránky translations.biz. Odporca tvrdil, že pri jeho prieskume nebola nájdená žiadna ochranná známka zhodná s "translations". Odmieta myšlienku, že má vo Francúzsku zvláštne záujmy, aj keď má registrované domény paris.info a strasbourg.info a vyhlasuje, že navrhovateľovo odvolávanie sa na tieto domény je v tomto spore neopodstatnené a nemôže slúžiť ako dôkaz jeho zlej viery.

Odporca zdôraznil, že si nebol vedomý existencie ochrannej známky, známky služby alebo spoločnosti zhodnej so slovom "translations". Je to druhové anglické slovo a odporca nekonal v úmysle poškodiť navrhovateľa ani poškodiť jeho podnik. Poukazuje ďalej na to, že používateľ internetu na adrese translations.biz očakáva fungujúcu prekladateľskú službu. Pohľad na webstránku navrhovateľa prezrádza veľmi slabé väzby navrhovateľa na prekladateľské aktivity v oblasti internetu.

Podľa článku 4(a) Zásad STOP musí navrhovateľ na to, aby mohlo byť na neho prevedené doménové meno, dokázať prítomnosť všetkých troch nasledujúcich prvkov:

  1. doménové meno je zhodné s ochrannou známkou alebo známkou služby, práva ku ktorej patria navrhovateľovi,
  2. odporca nemá žiadne práva alebo oprávnené záujmy k doménovému menu a
  3. doménové meno bolo registrované alebo používané v zlej viere.

V tomto prípade navrhovateľ predložil francúzsku registráciu ochrannej známky "translations", ktorá sa zhoduje so sporným doménovým menom, takže prvé kritérium bolo splnené.

Podľa článku 4(c) Zásad STOP odporca preukáže svoje práva alebo oprávnené záujmy k doménovému menu obdobne, ako je to pri Zásadách UDRP . Je zrejmé (a ani odporca netvrdí niečo iné), že odporca nie je majiteľom ani oprávnenou osobou vo vzťahu k žiadnej ochrannej známke, ktorá by bola zhodná s doménovým menom. Tiež nie je pod doménovým menom všeobecne známy, aj keď by ohľadne neho mohol mať obchodné záujmy. Jedinou otázkou teda zostávalo, či odporca môže preukázať, že predtým, ako mu bolo doručené oznámenie o existujúcom spore, učinil opatrenia na to, aby doménové meno bolo používané na ponuku tovarov alebo služieb v zhode so zásadou bona fide.

Odporca predložil dôkazy o tom, že je činný v oblasti tradičných prekladateľských služieb už niekoľko rokov. Z predložených dôkazov senát vyvodil záver, že odporca začal prípravu na spustenie webstránky najneskôr v marci 2002. Keďže odporca bol navrhovateľom upozornený o svojom návrhu v máji 2002, porota považuje odporcove dôkazy za dostačujúce.

Navrhovateľ nepreukázal, že odporca nemá právo alebo oprávnený záujem ohľadne doménového mena a nebolo potrebné overovať tretie kritérium. Pre názornosť však senát preskúmal aj túto skutočnosť. Navrhovateľ nepreukázal, že by odporca žiadal hodnotu prevyšujúcu peňažné náklady priamo súvisiace s nadobudnutím doménového mena za účelom jeho predaja, prenájmu alebo iného prevodu doménového mena na navrhovateľa (článok 4(b)(i) Zásad STOP). Navyše články 4(b) (ii)-(iv) Zásad STOP predpokladajú úmysel spôsobiť škodu alebo využitie navrhovateľovej povesti na dosiahnutie zisku. Odhliadnuc od toho, že navrhovateľ nepredložil žiadne dôkazy o tom, že odporca by takýmto spôsobom konal v budúcnosti, bol senát toho názoru, že navrhovateľovi sa nepodarilo dokázať ani to, že odporca vedel o existencii a činnosti navrhovateľovej prekladateľskej služby.

To isté platí aj pre navrhovateľovo tvrdenie, že odporca porušil článok 2 Zásad STOP, ktorý stanovuje povinnosť žiadateľa vyhlásiť pred registračnou autoritou pred podaním žiadosti o doménové meno registračnej autorite, že si nie je vedomý žiadneho zásahu do práv tretích osôb. Navrhovateľ registroval svoju ochrannú známku len vo Francúzsku, hoci tvrdí, že jeho činnosť a povesť jeho ochrannej známky dosahuje parametre európskeho, či dokonca svetového významu. Senát nenašiel žiadne dôkazy v prospech tohto tvrdenia a nedokázalo sa ani to, že povesť navrhovateľovej známky dosiahla územie Slovenska. V tomto prípade by odporca, ak by vykonal prieskum v databáze krajiny, kde sa nachádza jeho sídlo, tj. na Slovensku, nenašiel žiadny odkaz na navrhovateľovu ochrannú známku. Senát zistil, že ani prieskum v databáze Intellectual Property Digital Library (IPDL), dostupnej na stránkach WIPO (22), by neodhalil žiadnu registráciu ochrannej známky "translations", pretože nebola navrhovateľom medzinárodne zaregistrovaná. Praxou WIPO bolo zavedené pravidlo, že sa nemôže usudzovať na prvok zlej viery, ak navrhovateľ so známkou zapísanou v jednej krajine neuniesol dôkazné bremeno tvrdenia, že odporca v inej krajine v čase registrácie vedel o jeho známke (napr. Vermögenszentrum AG v. Anything.com - D 2000-0527). Skutočnosť, že odporca je okrem množstva iných generických domén držiteľom doménových mien paris.info a strasbourg.info, ktoré sa spájajú s územím Francúzska, podľa názoru senátu nedokazujú dostatočne, že si bol odporca vedomý existencie spoločnosti navrhovateľa.

Senát teda rozhodol, že návrh sa zamieta.

Odporca požiadal senát, aby konštatoval voči navrhovateľovi zistenie reverzného doménového pirátstva (Reverse Domain Name Hijacking) (23), pričom sa opieral o rozhodnutie v prípade D 2001-0217. Senát však v konaní navrhovateľa nenašiel prvky zlej viery, keďže navrhovateľ bol činný v oblasti prekladateľstva dlhší čas ako odporca a ochrannú známku "translations" má vo Francúzsku zapísanú už od roku 1987. Navyše, na rozdiel od odporcom zmieneného rozhodnutia, odporcova registrácia mena translations.biz nevylučuje navrhovateľovu možnosť domáhať sa ochrany ochrannej známky "translations".


22 http://ipdl.wipo.int
(Späť k textu)

23 Pravidlá STOP definujú Reverse Domain Name HijackingReverse Domain Name Hijacking ako "použite pravidiel STOP v zlej viere v snahe o zbavenie majiteľa jeho doménového mena".
(Späť k textu)

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles