Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

ZÁVER

Medzi systémom doménových mien a systémom práv duševného vlastníctva, zahŕňajúceho ochranné známky a iné práva týkajúce sa obchodných identifikátorov, sa objavilo niekoľko zreteľných sporných bodov. Nezrovnalosti, ktoré existujú medzi týmito systémami sa prejavujú v množstve prípadov zneužívania a parazitovania, ktoré sú výsledkom využívania nedostatočného prepojenia medzi cieľmi, na ktoré bol určený systém DNS, s cieľmi ochrany duševného vlastníctva.

Podnikatelia by preto mali mať prepracované stratégie zabezpečenia nehmotnej časti svojho majetku, práv duševného vlastníctva. Investovaním úsilia a nákladov do ochrany ochranných známok a svojej pôvodnej tvorby si podnikateľ zabezpečí vhodnú ochranu pred nedovoleným využívaním hodnoty jeho duševného vlastníctva.

Keď dôjde k porušeniu jeho práv, prvým krokom by mala byť identifikácia povahy a rozsahu porušenia, identifikácia a lokalizácia porušovateľa, jeho sídla a pod. Podnikateľ by mal pri rozhodovaní o postupe pri porušení jeho práv zvážiť všetky alternatívy riešenia sporu. V niektorých prípadoch môže ísť o zásah nepatrný, dobrá povesť podniku nie je príliš ohrozená a nehrozí rozširovanie porušovania. V takých prípadoch môže byť situácia vyriešená dohodou. V prípade, že porušenie je veľmi významné, treba zvážiť šancu na úspešné uplatnenie svojich práv na súde, výšku dosiahnutých náhrad, či pozitívny alebo negatívny vplyv, ktorý prinesie prípadná publicita prameniaca z prejednávania veci pred súdom. Potrebné je aj preverenie možnosti rozhodcovského alebo zmierovacieho konania.

Časom sa aj v Slovenskej republike pravdepodobne objaví viac sporov o doménové mená a to si, podobne ako v iných krajinách, vyžiada širšiu odbornú diskusiu. Bude treba zvážiť použitie jednotlivých právnych inštitútov, pričom pomocou by mohli byť práve poznatky, ku ktorým dospela odborná verejnosť v krajinách, ktoré majú s riešením podobných sporov viac skúseností.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles