Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

5.7.7  Rozhodnutie vo veci drawtite.com (D2000-0017)

Stranami v tomto spore boli navrhovateľ DrawTite, Inc., Canton, Michigan, USA a odporca Plattsburgh Spring Inc., New York, USA (NSI). Sporným doménovým menom bolo meno drawtite.com, registrátorom ktorého bola spoločnosť Network Solutions, Inc., Virginia, USA (NSI).

Návrh na začatie konania podľa Zásad UDRP bol Arbitrážnemu a mediačnému centru WIPO ("Centrum") doručený 25. januára 2000. NSI potvrdil, že je registrátorom doménového mena drawtite.com, registrovaného pre odporcu. V doplnenom návrhu sa navrhovateľ podriadil právomoci súdov štátu Virginia, t.j. štátu sídla NSI. Odporcov zástupca odoslal odpoveď, ktorá bola Centru doručená 25. februára 2000.

V rozhodnutí sa uvádza, že navrhovateľ je majiteľom ochrannej známky DRAW TITE zapísanej pod číslom 896,780 v spojení s doplnkami pre automobilové prívesy. Známka bola zapísaná 18. augusta 1970 a používaná od novembra 1947. Navrhovateľ je tiež majiteľom ochrannej známky DRAW-TITE spolu s dizajnom, ktorá pokrýva vlečné zariadenia a iné doplnky pre osobné a nákladné automobily a prívesy. Táto známka bola zapísaná v septembri 1983 a používaná od roku 1978. Navrhovateľ tvrdí, že používal na označenie doplnkov vlečných zariadení a prívesov aj variácie týchto známok v podobe spojeného výrazu DRAWTITE. Navrhovateľ neuviedol, ako dlho spojený výraz DRAWTITE v spojení s týmito tovarmi používal.

Odporca je spoločnosťou, ktorá prevádzkuje webstránku pod sporným doménovým menom. Na tejto webstránke propaguje výrobky navrhovateľa. Na homepage sa nachádza reprodukcia navrhovateľovej zapísanej známky DRAW-TITE spolu s dizajnom a symbolom ®.

Odporca pripustil, že doménové meno drawtite.com je podobné s ochrannou známkou DRAWTITE, ale odmietol stanovisko, že je zameniteľné, keďže odporca je oprávneným obchodným zástupcom navrhovateľa, navrhovateľom mu bolo udelené povolenie na používanie ochrannej známky v reklame a pri predaji navrhovateľových výrobkov a bol "náležite oprávnený registrovať výraz Draw-Tite ako doménové meno a uskutočňovať pomocou stránky označenej týmto doménovým menom predaj výrobkov spoločnosti Draw-Tite, Inc.", keďže sa niekedy koncom roka 1994 až začiatkom roka 1995 stal obchodným zástupcom navrhovateľa. Odporca tvrdí, že navrhovateľ až do vzniku tohto sporu nenamietal proti použitiu ochrannej známky odporcom a podporoval odporcu v používaní ochrannej známky pri činnosti súvisiacej s reklamou a predajom, a že prezident spoločnosti Platsbourgh Spring niekoľkokrát v období medzi koncom roka 1996 a začiatkom roka 1997 rokoval s navrhovateľom o zriadení webstránky, pomocou ktorej by sa predávali výrobky navrhovateľa, a že navrhovateľ podporoval prezidenta spoločnosti v zriadení webstránky a registrácii doménového mena drawtite.com. Podľa svojich tvrdení teda odporca po uistení sa, že registrácia doménového mena drawtite.com bola navrhovateľom schválená, a na základe podpory navrhovateľa začiatkom roka 1997 doménové meno zaregistroval. Odporca uviedol, že od času spustenia webstránky pod doménovým menom drawtite.com, boli na nej reklamované a predávané len výrobky navrhovateľa. Tie pochádzali buď priamo od navrhovateľa, alebo z odporcových zásob výrobkov objednaných priamo od navrhovateľa. Odporca tiež uviedol, že niektorí zo zamestnancov navrhovateľa rokovali s odporcom o možnosti zmeny webstránky odporcu na webstránku navrhovateľa.

Z tvrdení strán bolo zjavné, že v spore ide o to, či odporca bol/je navrhovateľom poverený na používanie ochrannej známky DRAW-TITE a jej variácií, a či je oprávnený na správu webstránky tak, ako ju v tom čase prevádzkoval, pod menom drawtite.com. Na to, aby senát mohol vyriešiť tento faktický spor, potreboval od strán ďalšie informácie, a to: dôkazy a dokumenty obsahujúce licenčnú zmluvu spomínanú v tvrdeniach odporcu, dôkazy o tom, že odporca je oprávnený distribútor/obchodný zástupca pre výrobky navrhovateľa, ako je to uvedené v jeho odpovedi a dôkazy o navrhovateľovom súhlase so zriadením webstránky s adresou www.drawtite.com udelenom odporcovi.

Odporca senátu kópiu podpísanej licenčnej zmluvy nepredložil. Predložil kópie faktúr a šekov za dodávky obdržané odporcom od navrhovateľa. Uviedol, že všetky záležitosti týkajúce sa súhlasu navrhovateľa s odporcovou webstránkou boli dohodnuté ústne. V doplňujúcom prehlásení odporca tvrdí, že veril, že medzi ním a navrhovateľom "existuje zmluva o obchodnom zastúpení alebo iná dílerská zmluva, ktorej súčasťou je aj licenčná zmluva pre ochrannú známku". Odporca si spomínal, že v licenčnej zmluve mu bolo udelené nevýhradné právo na použitie navrhovateľovej ochrannej známky a obsahovala niekoľko kontrolných ustanovení, ktorými bol viazaný.

Navrhovateľov zástupca naproti tomu tvrdil, že medzi stranami neexistuje žiadna písomná ani iná zmluva, ktorou by sa odporcovi udeľovalo právo obchodovať pod ochrannou známkou navrhovateľa alebo umožňujúca odporcovi prezentovať sa ako zástupca navrhovateľa. Navrhovateľ uviedol, že odporca je len kupujúcim produktov Draw-Tite, ktoré by mohol ďalej predávať len v mene jeho spoločnosti Plattsburgh Spring, Inc.

Zásady UDRP (článok 4(a)) vyžadujú na to, aby navrhovateľ mohol v spore uspieť, aby preukázal splnenie všetkých nasledujúcich podmienok:

  1. Doménové meno je zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou alebo známkou služby, ku ktorej má navrhovateľ práva.
  2. Odporca nemá k doménovému menu žiadne práva alebo oprávnené záujmy.
  3. Doménové meno bolo registrované v zlej viere.

Nestačí pritom, že navrhovateľ preukáže len zlú vieru pri registrácii, musí preukázať zlú vieru pri registrácii, ale aj používanie v zlej viere. (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bossman - D99-0001; Robert Ellenbogen v. Mike Pearson - D00-0001).

Senát mal v tomto prípade za to, že navrhovateľ preukázal splnenie podmienky v bode 1, ale nepreukázal splnenie podmienok bodov 2 a 3, preto požiadavky navrhovateľa zamietol. Konštatoval, že doménové meno drawtite.com nie je identické so zapísanými ochrannými známkami navrhovateľa DRAW TITE a DRAW-TITE spolu s dizajnom, je však s nimi zameniteľné. Pridanie alebo odstránenie pomlčky alebo medzery medzi dve slová známky sú nepodstatným odlíšením vzhľadu, výslovnosti a významu výrazov. Dôležitejšie je ale to, že odporca na svojej webstránke pod doménou drawtite.com reprodukuje zapísané ochranné známky navrhovateľa DRAW-TITE spolu s dizajnom a DRAW TITE so symbolom ®. Webstránka odporcu poukazuje na prepojenie odporcu s navrhovateľom nielen používaním navrhovateľových ochranných známok, ale tiež vyhlásením, že odporca je distribútorom navrhovateľa. Z tohto dôvodu senát neuznal argumenty odporcu o tom, že známky nie sú zameniteľné.

Napriek tomu však odporca podľa senátu poskytol dostatočné dôkazy o tom, že má "právo alebo oprávnený záujem k doménovému menu". Podľa Zásad UDRP:

"Každá z nasledujúcich okolností, ktorú senát na základe zhodnotenia všetkých predložených dôkazov uzná za dokázanú, na účely článku 4(a)(ii) dokazuje existenciu práv držiteľa doménového mena alebo jeho oprávnené záujmy k doménovému menu:

  1. pred oznámením o existencii sporu bolo doménové meno používané, alebo boli preukázateľne vykonané prípravy na jeho použitie, v spojení s bona fide ponukou tovarov alebo služieb, alebo
  2. je držiteľ doménového mena (fyzická osoba, podnikateľ, organizácia) všeobecne známy pod doménovým menom, aj keď nemá zapísanú ochrannú známku alebo známku služby, alebo
  3. držiteľ doménového mena používa doménové meno na nekomerčné účely alebo ho používa korektným spôsobom bez úmyslu profitovať na základe zavádzania spotrebiteľov alebo poškodenia ochrannej známky alebo známky služby."

Senát mal za to, že odporca poskytol dostatočné dôkazy o tom, že používal doménové meno v spojení s bona fide ponukou tovarov alebo služieb navrhovateľa, keďže odporca predložil kópie niekoľkých faktúr za tovary zakúpené od navrhovateľa pod ochrannou známkou DRAW TITE.

Najväčšie ťažkosti vznikli pri posúdení, či odporca ponúka navrhovateľove tovary alebo služby pod ochrannými známkami DRAW TITE a doménovým menom drawtite.com spôsobom bona fide. Senát túto otázku vyriešil v prospech odporcu, pretože (ako odporca zdôraznil) odporca prevádzkoval jeho webstránku pod sporným doménovým menom od roku 1997, a až do júna 1999 neobdržal sťažnosť navrhovateľa. Aj po tejto sťažnosti však navrhovateľ pokračoval v predaji výrobkov odporcovi pod ochrannými známkami DRAW TITE. Senát považuje za dôležité, že navrhovateľ vystavil odporcovi faktúru aj po začatí tohto konania podaním návrhu (26. januára 2000). Navrhovateľ neposkytol žiadne dôkazy, ktoré by spochybnili odporcove tvrdenia alebo dôkazy o predaji tovarov pod známkou a menom DRAW TITE spôsobom bona fide.

V rozhodnutí senát uviedol:

"Ak chce teda navrhovateľ dosiahnuť nápravu na základe tvrdenia, že odporca prekročil rámec ich vzájomnej dohody, alebo že žiadna dohoda neexistuje, bolo by lepšie, keby svoje argumenty adresoval súdu, pretože ten môže riešiť aj takéto komplikované faktické otázky. Na základe záznamov z tohto konania senát dospel k záveru, že odporca používal pri ponuke tovarov a služieb (i keď navrhovateľových) svoje doménové meno spôsobom bona fide."

Podľa senátu odporca správne usúdil, že senát nie je v tomto prípade tribunálom, ktorý by o spore mohol rozhodnúť. Tvrdil, že "tento spor, ak vôbec existuje, je predovšetkým sporom o zmluve... . Navrhovateľova spoločnosť je zjavne s touto zmluvou nespokojná a snaží sa ju ukončiť. Bolo by zneužitím tohto konania, keby v ňom bola táto vec ďalej prejednávaná, a preto by mala byť hneď zamietnutá". Senát si uvedomoval, že jeho právomoc je obmedzená na poskytnutie náprav v konaniach o protiprávnych registráciách doménových mien. Ako každý iný tribunál však senát môže až na základe predložených faktov a argumentov rozhodnúť, či má právomoc vo veci rozhodnúť alebo nie. Ak by v tomto prípade navrhovateľ preukázal pri použití doménového mena zlú vieru odporcu, o právomoci senátu by nebolo pochýb. Odporca sa zmluvou s NSI z roku 1997 zaviazal podriadiť sa vtedy platnému konaniu na riešenie sporov o doménové mená a konaniu, ktoré NSI určí v budúcnosti. Súhlasom s registráciou teda odporca prijal aj neskoršie zmeny, teda aplikovanie UDRP. Rozsah právomocí senátu v konaní podľa UDRP nebol rozšírený, preto návrhy na rozhodnutie sporov, ktoré sa týkajú registrácie a použitia doménových mien v zlej viere, ktoré sú súčasťou širšieho sporu medzi stranami, by mali byť adresované príslušným súdom.

Senát teda rozhodol, že návrh sa zamieta a doménové meno zostáva majetkom odporcu.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles