Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

4.2.1  Konflikt doménového mena a obchodného mena

Právna úprava obchodného mena je obsiahnutá § 8 - 12 Obchodného zákonníka. S jeho rozlišovacou funkciou je spojená i ochranná funkcia, ktorá je vlastná všetkým priemyselným právam, ku ktorým právo k obchodnému menu v rámci práv na označenie systematicky náleží. Ochrana obchodného mena je povahy absolútnej (§ 12), ktorej sa možno domáhať voči každému, a povahy relatívnej. Absolútna ochrana je spojená so vznikom zvláštneho právneho inštitútu obchodného mena, ku ktorému sa upínajú subjektívne práva (obsahom práva k obchodnému menu je právo jeho subjektu obchodné meno používať, nakladať s ním v medziach stanovených zákonom a ostatných z používania zhodného alebo zameniteľného označenia vylúčiť, pričom podnikateľ má jednak právo a jednak povinnosť obchodné meno, pod ktorým je zapísaný do obchodného registra, používať). Relatívna ochrana sa realizuje v rámci práva proti nekalej súťaži (hlavne § 47 Obchodného zákonníka).

Okrem vnútroštátneho práva platia aj medzinárodné zmluvy, napr. Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva, v ktorom sa uvádza, že obchodné meno je chránené vo všetkých únijných krajinách bez toho, aby bolo potrebné prihlasovať ho alebo zapisovať a nerozhoduje, či je alebo nie je časťou továrnej alebo obchodnej známky; krajiny Únie sú zároveň povinné zaistiť príslušníkom Únie účinnú ochranu proti nekalej súťaži.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles