Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

Hlavným problémom úpravy doménových mien je nadnárodný, všeobecný (nešpecifický pre určitú oblasť alebo tovary), virtuálny a ťažko regulovateľný charakter internetu. Prakticky vo všetkých vyspelých krajinách je predmetom odborných diskusií právomoc národných súdov, voľba hmotného práva a vykonateľnosť rozhodnutí ohľadne doménových mien. Pre oblasť doménových mien a internetu ako celku nebola prijatá žiadna medzinárodná dohoda a zásady ICANN a WIPO nie sú v plnom rozsahu záväzné a často majú len charakter odporúčaní. Každá krajina si teda k tejto problematike volí vlastný prístup.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles