Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

5.7.1  Nápravy dostupné v konaní

Obmedzenie možnosti náprav na zmeny stavu domény podčiarkujú charakter konania ako administratívneho konania zameraného na účinné fungovanie systému doménových mien, ktoré by malo dopĺňať iné existujúce mechanizmy, ako je rozhodcovské alebo súdne konanie. Zmena stavu domény predstavuje buď

  1. zrušenie registrácie alebo
  2. prevod doménového mena na tretiu osobu - navrhovateľa.

Treťou nápravou dostupnou v konaní je stanovenie povinnosti na úhradu trov konania. Táto povinnosť je dôležitým kontrolným mechanizmom konania predovšetkým preto, že nespoplatnené konanie by mohlo spôsobiť rozšírenie neopodstatnených a nedôležitých podaní. Ak by povinnosť na úhradu trov konania spočívala len na navrhovateľovi, nič by nedobromyseľných žiadateľov neodrádzalo od ich konania. Rozhodca má preto právomoc rozhodnúť o povinnosti strany, ktorá neuspela, na náhradu všetkých trov konania víťaznej strane, alebo aj o rozdelení povinnosti medzi strany.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles