Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

4  OHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

Registrované doménové mená sú v mnohých prípadoch ochrannými známkami alebo aspoň obchodnými menami; v tejto podobe sú pre podnikateľov najužitočnejšie. Vyskytujú sa aj doménové mená tvorené nechránenými pojmami, ktoré majú priamy vzťah k výrobkom a službám držiteľa domény. Vyskytujú sa však i také názvy domén, ktoré sú nápadne podobné alebo zhodné (či už úmyselne alebo nie) s obchodným menom alebo ochrannou známkou iného podnikateľa, v niektorých prípadoch aj priameho konkurenta. Stretávame sa aj s doménovými menami v podobe názvov nepodnikajúcich právnických osôb (združení, nadácií, organizačných zložiek štátu, obcí a pod.), ale aj s doménovými menami v podobe mien a priezvísk fyzických osôb.

Z hľadiska prideľovania mien spôsobom obvyklým u registrátorov sa pri registrovaní doménových mien uplatňuje predovšetkým pravidlo absolútnej časovej priority, z hľadiska prihlasovateľov je ale nutné rešpektovať platné zákony, pretože pravidlá, ktoré platia pre ochranu chránených názvov sú aplikovateľné aj na doménové mená. Preto by bolo vhodné, aby si podnikateľ v prípade, že výraz nie je jeho obchodným menom alebo ochrannou známkou, pred podaním prihlášky na registráciu domény preveril, či používaním zamýšľaného mena nezasiahne do práv tretích osôb. Tým by ešte pred vlastnou registráciou domény vylúčil možné spory s majiteľmi zhodných alebo zameniteľných obchodných mien a ochranných známok.

Naopak, ak si niekto zamýšľané doménové meno prihlási ako ochrannú známku, hoci v dohľadnej dobe neuvažuje, že by takúto doménu registroval, ide o istú formu rezervácie doménového mena. Ak niekto iný medzitým prihlási skôr, než sa prihlasovateľ ochrannej známky rozhodne doménu registrovať, toto meno ako svoju doménu, narazí na prioritné právo plynúce z ochrannej známky. Tento postup sa ale nedá aplikovať mechanicky: aby akékoľvek označenie mohlo byť ochrannou známkou, musí splniť podmienky podľa zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ by prihlásená ochranná známka bola tvorená okrem doménového mena druhej úrovne aj doménovým menom najvyššej úrovne, prichádzalo do úvahy, že by ochrannú známku mohlo tvoriť i označenie protokolu, príp. aj služby (napr. "http://www."). Podľa názoru M. Frimmela by v takom prípade malo byť možné dosiahnuť zápis ochrannej známky aj s výrazom tvoriacim doménové meno druhého stupňa, ktorý by sám o sebe nebol spôsobilý k zápisu, napr. pre svoju nedostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa opačného názoru by to však možné byť nemalo z dôvodu, že "samotná časť http://www. a TLD, slúžiace len ako regionálne alebo organizačné priraďovacie kritérium, nemajú v internetovej adrese žiadny zvláštny význam k rozlíšeniu individualizovateľných internetových adries" (7). V tom prípade je jedinou časťou internetovej adresy, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť doménové meno druhého stupňa, príp. subdomény.

Pokiaľ je označenie použité v rámci doménového mena schopné byť ochrannou známkou, nie je potrebné prihlasovať k známkovej ochrane celé doménové meno, ale postačí prihlásenie a registrácia samotného označenia. Treba si ale uvedomiť, že prihlásenie ochrannej známky nie je žiadnou "rezerváciou domény". Mohlo by sa totiž stať, že zápis ochrannej známky bude Úradom priemyselného vlastníctva zamietnutý a počas doby od podania prihlášky do právoplatného rozhodnutia úradu by bol blokovaný iný záujemca o pridelenie doménového mena.

V rozhodnutí o rozklade podanom proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva ČR o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky "www centrum" z roku 1997 bolo potvrdené napadnuté rozhodnutie, ktoré bolo odôvodnené tým, že prihlásenému označeniu chýba rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú ani nemôže získať a z hľadiska prihlásených výrobkov a služieb ide o označenie popisné. Prihlasovateľ použil argument, že prvky "www" a "centrum" sú, aj keď každý zvlášť, súčasťou niekoľkých zapísaných ochranných známok. Prihlasovateľ tiež uviedol, že používa zapísané označenia, pričom jedno obsahuje slovo "centrum" a druhé "www", po dobu minimálne 5 rokov a prihlásené označenie bolo zvolené ako zastrešujúce označenie pre už poskytované výrobky a služby.

Rozhodnutie o rozklade sa opieralo o ustanovenia zákona o ochranných známkach vylučujúce zo zápisu do registra označenia, ktoré nemajú spôsobilosť rozlíšiť výrobky alebo služby a označenia, ktoré sú tvorené výlučne zo značiek alebo údajov slúžiacich v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty výrobkov alebo služieb, z údajov o zemepisnom pôvode alebo o dobe výroby výrobkov, či poskytovania služieb.

Slovné označenie "www centrum" bolo prihlásené o.i. pre počítače, grafické a textové terminály počítačov vrátane pracovných mediálnych staníc, propagáciu v oblasti softvéru a hardvéru, distribúciu informácií pomocou komunikácie medzi sieťami, tvorbu programov a poskytovanie softvéru.

V odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, že označenie je tvorené dvoma slovnými prvkami, kde prvý, pozostávajúci z troch rovnakých písmen "www" vykazuje sám o sebe nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, rovnako ako druhý, tvorený slovom "centrum", ktoré sa dá zaradiť medzi slová obvyklé, používané v bežnom jazyku vo význame stredisko, stred a pod. Písmená "www" predstavujú známu skratku slov "world wide web" označujúce svetovú informačnú sieť (internet). Celé označenie "www centrum", kde "www" bližšie určuje zameranie centra, je schopné vyvolať u spotrebiteľa predstavu miesta umožňujúceho internetovú komunikáciu, prípadne zabezpečujúceho služby alebo obchod s výrobkami výpočtovej techniky, pričom všeobecná formulácia označenia neumožňuje, aby ho verejnosť spájala len s jediným konkrétnym subjektom.

Z uvedeného teda vyplynulo, že význam označenia môže navodzovať súvislosti s výrobkami a službami, ktoré ním majú byť označované, pričom sa jedná v podstate o označenie popisné. Vzhľadom k nedištinktívnosti však nemá označenie spôsobilosť rozlíšiť výrobky alebo služby pochádzajúce od rôznych poskytovateľov či výrobcov.


7 Frimmel, M.: Elektronický obchod/Právní úprava. Prospektrum, Praha2002, str. 176 a nasl.
(Späť k textu)

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles