Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

5.6  Riešenie sporov v rámci domény .uk

Registráciou doménového mena pod vrcholovou doménou .uk žiadateľ vstupuje do zmluvného vzťahu s organizáciou Nominet UK. Súčasťou zmluvy uzatvorenej žiadateľom s Nominetom sú Pravidlá pre doménu .uk a subdomény, Zásady a Pravidlá pre vedenie konania prostredníctvom DRS.

Uzatvorením zmluvy s Nominetom sa okrem iného žiadateľ zaručuje, že registráciou alebo používaním doménového mena akýmkoľvek spôsobom nebude vedome porušovať práva duševného vlastníctva tretej strany, a že je oprávnený na registráciu doménového mena. Právo Nominetu spoliehať sa na tieto záruky nebude dotknuté ani vzdaním sa, zrušením alebo prevodom doménového mena. Pokiaľ nejde o osobu, ktorá nehodlá používať doménové meno na obchodné účely alebo pri výkone svojho povolania, je žiadateľ povinný zaplatiť spoločnosti všetky odôvodnené náklady, pohľadávky a priame i nepriame výdavky, ktoré sú dôsledkom všetkých návrhov podaných z dôvodu priameho alebo nepriameho porušenia práv duševného vlastníctva tretej strany registráciou doménového mena.

Podľa článku 8 Pravidiel pre doménu .uk, ak bude niektorá zo záruk poskytnutých žiadateľom o doménové meno porušená, Nominet má právo zrušiť alebo pozastaviť registráciu doménového mena. Previesť, pozastaviť, zrušiť alebo pozmeniť registráciu môže Nominet aj v prípade, že mu je doručená kópia nariadenia príslušného súdu požadujúceho vykonanie takejto operácie, alebo ak by zadržiavanie doménového mena žiadateľom (držiteľom) bolo nezlúčiteľné s podmienkami vykonateľného súdneho nariadenia doručeného Nominetu alebo iného príkazu. Urobiť tak môže na základe rozhodnutia požadujúceho prevod, pozastavenie, zrušenie alebo pozmenenie registrácie alebo dohody medzi stranami schválenej Nominetom dosiahnutej v konaní podľa DRS (Domain Name Dispute Resolution Service).

Okrem prípadov opísaných v článku 8 sa Nominet zaväzuje vykonať prevod doménového mena a aktualizovať register po vyplnení príslušnej dokumentácie zo strany žiadateľa a zaplatení poplatkov určených pre prípad prevodu. Nominet však prevod nevykoná, pokiaľ je doménové meno predmetom súdneho konania alebo konania DRS. Držiteľ doménového mena je povinný informovať Nominet bez meškania o každom súdnom konaní začatým v súvislosti s doménovým menom.

Anglické súdy preukázali v sporoch o doménové mená väčšiu pružnosť ako kontinentálne súdy a jednoznačne aplikujú zásadu, že akákoľvek webová stránka je celosvetovo prístupná, a preto môže napr. národné nemecké doménové meno rušiť práva k predmetu duševného vlastníctva v Anglicku (Mecklermedia Corporation v. D. C. Congress GmbH, 1997). Vo veciach cybersquattingu zaujímajú anglické súdy rovnaký postoj ako súdy americké, či súdy v krajinách, ktoré sú členmi WIPO. Súčasne však v Anglicku nemá teória preslávených známok zďaleka takú podporu, ako v kontinentálnych európskych krajinách (napr. vo Francúzsku či Švajčiarsku).

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles