Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

5.4  Riešenie sporov v zmysle Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne .sk

Podľa článku 14 Pravidiel sa zmluvy uzavreté v súlade s Pravidlami spravujú Obchodným zákonníkom a spory, ktoré z nich vzniknú, rieši príslušný súd. SK-NIC nerieši spory medzi zmluvnými stranami a tretími osobami v súvislosti s označením a využívaním domény a nezodpovedá tretím osobám za výber domény užívateľom a jej užívanie. SK-NIC nezodpovedá užívateľovi za škody a prípadné náklady vzniknuté v dôsledku, resp. v súvislosti s nemožnosťou užívania domény vzhľadom na konanie registrátora. V prípade právoplatného súdneho rozhodnutia (predbežného opatrenia), ktoré ukladá SK-NIC-u službu (článok 2 Pravidiel) neposkytovať, sa zmluvy o doméne rušia spôsobom v zmysle článku 15.5. 3 písm. v Pravidiel. V tomto článku je upravený zánik zmluvy o doméne jednostranným odstúpením v prípade, že doména na základe právoplatného rozhodnutia súdu v Slovenskej republike alebo na základe platného rozhodnutia administratívnej rady WIPO Arbitration and Mediation Center, založeného na báze pravidiel Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) zasahuje do práv tretích osôb týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Do dôvodov na jednostranné odstúpenie SK-NIC od zmluvy o doméne podľa Pravidiel nie je zahrnuté predloženie osvedčenia o zápise ochrannej známky (vydaného podľa § 12 ods. 2 zákona o ochranných známkach) treťou osobou, ktorá sa domáha zrušenia alebo prevodu registrácie doménového mena z dôvodu rozporu s jej právami plynúcimi z ochrannej známky. To sa v niektorých prípadoch môže javiť ako nevyhovujúce, ale treba si uvedomiť, že zápis ochrannej známky neznamená automaticky právo majiteľa ochrannej známky na doménové meno a v sporoch so zložitejším skutkových pozadím by rozhodovanie SK-NICu o uznaní alebo neuznaní práva majiteľa ochrannej známky na doménové meno mohlo spôsobovať výrazné problémy. Riešením, ako predísť zdĺhavým súdnom sporom, by mohlo byť zavedenie systému alternatívneho riešenia sporov (napr. rozhodcovské konanie).

Navyše už ochranný mechanizmus zavedený v článku 11.4 Pravidiel umožňuje SK-NICu SK-NIC-u rozhodnúť, či textový reťazec predstavujúci označenie domény navrhnutý užívateľom spĺňa stanovené podmienky, a či teda návrh zmluvy o doméne v lehote prijme alebo nie (textový reťazec nesmie mať hanlivý alebo vulgárny význam, nemôže obsahovať mená, názvy a slová, ktorých použitie je v zjavnom rozpore so zásadami slušnosti, morálky, poctivého obchodného styku, alebo by hrubým spôsobom zasahovalo alebo mohlo zasahovať do práv a oprávnených záujmov tretích osôb a pod). Za tým účelom môže od užívateľa požadovať predloženie akýchkoľvek dokladov obsahujúcich vyjadrenie a súhlasy tretích osôb s použitím predmetného označenia. Podľa článku 11.4 Pravidiel sa v každom prípade za neprípustné označenie domény považuje použitie slova, ktoré je dominantným prvkom

  1. ochrannej známky zapísanej Úradom priemyselného vlastníctva SR,
  2. medzinárodnej ochrannej známky chránenej pre územie SR, resp.
  3. všeobecne známej ochrannej známky bez ohľadu na štát jej pôvodu,
ktorých držiteľom alebo používateľom je osoba odlišná od budúceho držiteľa. Užívateľ a budúci užívateľ plne rešpektuje právo SK-NIC-u neprijať návrh zmluvy o doméne resp. od nej odstúpiť v prípade, ak bude textový reťazec v rozpore s týmto bodom 11.4.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles