Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

4.2.2  Konflikt doménového mena a názvu právnickej osoby

Ustanovenia § 19b Občianskeho zákonníka budú mať podstatný význam hlavne v situáciách, keď názov právnickej osoby nie je používaný ako obchodné meno alebo ako zvláštne označenie v zmysle Obchodného zákonníka. Typickým prípadom môže byť napr. používanie názvu obce ako doménového mena. V súdnej praxi SRN sa ustálil názor, že očakávania regionálneho okruhu užívateľov národného doménového mena najvyššieho stupňa smerujú k tomu, že sa vložením názvu obce alebo mesta ako doménového mena druhého stupňa dostanú na webovú stránku príslušných mestských správ. Užívatelia internetu očakávajú nielen informácie o obci/kraji, ale informácie od mesta/kraja.

Aj v tomto prípade ale platí, že pokiaľ bude zhodné doménové meno používať iný subjekt tak, že sa nebude jednať o používanie názvu ako názvu právnickej osoby, resp. bude mať sám práva zodpovedajúce doménovému menu, nebude od neho možné požadovať, aby sa zdržal používania doménového mena.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles