Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

ÚVOD

V poslednom čase sa vyskytuje čoraz viac problémov súvisiacich s vymedzením vzájomných vzťahov pri výbere a registrácii obchodných identifikátorov - obchodných mien, ochranných známok a doménových mien. Podoby porušovania práv duševného vlastníctva sa postupom času stávajú čoraz rafinovanejšie, presahujú hranice niekoľkých štátov a nadobúdajú mnohorakú podobu. Nejasnosti pri posudzovaní práv a nárokov vyplývajúcich z jednotlivých systémov vyplývajú predovšetkým z rozdielneho rozsahu práv priznávaných konkrétnym systémom a spôsobu, akým je celý systém spravovaný. Zdanlivá právna sila, ktorá pramení z nezávislého fungovania všetkých systémov vyvoláva množstvo sporných situácií.

V práci sa preto okrem stručného technického a právneho vymedzenia pojmu doménového mena z pohľadu slovenského práva, práva Európskej únie a medzinárodných inštitúcií venujem aj spôsobom riešenia konfliktov vznikajúcich v hospodárskej súťaži, pretože rozmach elektronického obchodovania so sebou prináša veľkú výzvu na identifikovanie a riešenie porušovania práv duševného vlastníctva.

Informácie som čerpala predovšetkým z českej odbornej literatúry a z materiálov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) dostupných na internete.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles