Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

1.2  Prevádzka DNS

Väzba medzi doménovým menom a IP adresou je definovaná v DNS databáze. Preklad doménových mien na IP adresu sprostredkováva tzv. resolver. Je to klient, ktorý sa prostredníctvom protokolu DNS obracia s dotazmi na menné servery. Nie je to konkrétny program, ale sústava knihovníckych funkcií, ktorá sa spája s aplikačnými programami požadujúcimi tieto služby (napr. www-prehliadač, ftp).

Databáza DNS obsahuje jednotlivé záznamy, ktoré sa nazývajú "DNS vety (záznamy)" (RR - Resource Records) a jednotlivé časti tejto databázy sú umiestnené na menných serveroch (DNS serveroch). Keďže je databáza doménových mien celosvetovo distribuovaná, nemusí najbližší menný server poznať konečnú odpoveď a môže o pomoc požiadať ďalšie menné servery. Získaný preklad potom menný server vráti ako odpoveď resolveru.

Menný server je program, ktorý obhospodaruje určitú časť z priestoru mien všetkých počítačov (tzv. zónu, ktorá je tvorená celou doménou alebo len jej časťou, pretože menný server môže delegovať správu subdomény na menný server nižšej úrovne, do tzv. podriadenej zóny). Podľa ukladania dát sa rozlišujú primárne, sekundárne a pomocné menné servery.

Užívateľ si môže doménové meno registrovať na základe zmluvy s registrátorom. Pretože však počítače spolu komunikujú pomocou IP adries a je potrebné, aby doménové meno bolo vedené v registri DNS servera, na činnosť registrátora možno pozerať ako na činnosť smerujúcu k obstaraniu záležitosti, ktorou je zápis do databázy doménových mien. Registrátor tento zápis neprevádza sám, ale zariaďuje jeho prevedenie u správcu domény najvyššieho stupňa.

Podľa Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne .sk (ďalej "Pravidlá") je databáza domén súbor jednotlivých záznamov domén registrovaných na základe uzavretých zmlúv o doménach vedený SK-NIC-om. Záznam domény je súbor údajov o doméne tvorený názvom domény, odkazom na záznam užívateľa v databáze subjektov a podľa okolností ďalšími technickými a organizačnými údajmi. Stav, v ktorom sa údaje o DNS serveroch pre doménu replikujú zo záznamu domény do primárneho DNS servera (4) pre internetovú doménu SK vo forme záznamov typu NS (5), prípadne prídavných záznamov typu A (6) podľa dokumentu RFC 1035 a ďalších doplňujúcich dokumentov vydaných organizáciou IETF, je technickou prevádzkou domény. Doména sa považuje za technicky prevádzkovanú bez ohľadu na to, či sú samotné DNS servery pre doménu funkčné.

Nevyhnutnou podmienkou pre plnohodnotné užívanie domény je správne uvedenie DNS serverov funkčných pre doménu (primárne, resp. sekundárne servery) registrátorom. Registrátor vykonáva správu domény tak, že udržiava záznam domény úplný, a tým vytvára osobitné predpoklady pre funkčnosť domény. Držiteľ domény nemá právo meniť nastavenie údajov o DNS serveroch v rámci domény, ak sa sám nestane registrátorom.

SK-NIC sa zaväzuje poskytovať služby tak, že prevádzka DNS serverov internetovej domény .sk pre poskytovanie služieb bude zabezpečená spravidla aspoň na piatich rozličných DNS serveroch, umiestnených v rôznych častiach sieťovej topológie internetu, ale najmenej na jednom serveri v nepretržitej prevádzke bez výpadku a obnovovanie záznamov DNS generovaných z databázy bude zabezpečované spravidla každé 4 hodiny, najmenej však raz denne. Pravidlá v článkoch 10.3 a 12 čiastočne riešia aj zodpovednosť v prípade neposkytovania technickej prevádzky. Za porušenie zmluvnej povinnosti zo strany SK-NIC-u sa považuje až neposkytovanie technickej prevádzky počas doby dlhšej ako 24 hodín.


4 Primárny menný server je hlavným zdrojom dát pre zónu, je pre ňu autoritatívnym serverom. Údaje o svojej zóne získava z databáz uložených na lokálnom disku, ktoré sú vytvárané manuálne správcom. Tento typ servera je pre každú zónu len jeden. Sekundárne menné servery potom získavajú údaje o doméne z primárneho servera.
(Späť k textu)

5 Záznam typu NS slúži na určenie, ktoré menné servery spravujú informácie o danej zóne. Pre každú doménu je možné vytvoriť ľubovoľný počet záložných DNS serverov.
(Späť k textu)

6 Záznam typu A slúži na prevod názvov strojov na IP adresy.
(Späť k textu)

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles