Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

5.7.3  Vzťah k národným súdom

WIPO odporučilo, aby využitie či nevyužitie administratívneho konania nemalo vplyv na možnosť navrhovateľa obrátiť sa na príslušný národný súd. Rozhodnutia urobené v administratívnom konaní nemajú mať v systémoch národných súdov povahu záväzných precedensov. Stranám sporu má zostať možnosť obrátiť sa na národný súd aj po riadnom skončení administratívneho konania. Ak niektorá zo strán podá v priebehu administratívneho konania návrh na začatie súdneho konania a od podania v administratívnom konaní neustúpi, senát v administratívnom konaní bude mať voľnosť pri rozhodovaní o tom, či administratívne konanie bude zastavené alebo bude pokračovať až do jeho rozhodnutia vo veci. Rozhodnutie súdu, ktoré sa nebude zhodovať s rozhodnutím v administratívnom konaní, bude pre strany záväzné.

Vzťah administratívneho a súdneho konania bol do určitej miery vymedzený aj v prípade Draw-tite v. Plattsburgh Spring (D2000-0017).

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles