Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

4.2.4  Konflikt doménového mena s menom a priezviskom fyzickej osoby

Ako doménové meno sa môže použiť aj meno a priezvisko fyzickej osoby alebo iné označenie, ktoré ju identifikuje (napr. pseudonym). V prípade konfliktov doménových mien s menami a priezviskami fyzických osôb ide väčšinou o mená známych osobností verejného života. Ochrana osobnosti je v slovenskom právnom poriadku upravená v § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Právo na ochranu osobnosti nedáva majiteľovi mena žiadnu exkluzivitu vo vzťahu k menu, dáva mu len právo brániť sa proti používaniu jeho mena spôsobom porušujúcim ochranu jeho osobnosti. Pokiaľ sú v doménovom mene obsiahnuté rozlišujúce dodatky (napr. "fanclub", "fanpage"), bude sa podľa nemeckej judikatúry vychádzať aj z toho, že nejde o použitie mena, ale len o jeho uvedenie. Predmetom ochrany totiž nie je meno samo o sebe ako označenie určitej osoby, ale len osobnosť, ktorá je ním identifikovaná.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles