Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

4.2.3  Konflikt doménového mena a ochrannej známky

Pozri novely zákona o ochranných známkach z roku 2004.

Aby sa majiteľ ochrannej známky mohol domáhať nárokov voči držiteľovi doménového mena podľa zákona o ochranných známkach, je v prvom rade nutné, aby bolo doménové meno používané v hospodárskej súťaži podnikateľom, už z definície ochrannej známky totiž vyplýva, že ide o označenie určené k rozlíšeniu výrobkov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych podnikateľov. To znamená, že pokiaľ nebude doménové meno používané podnikateľom, ale len na súkromné účely mimo hospodárskej súťaže, nebude možné, aby sa jeho držiteľ dostal do konfliktu s ustanoveniami zákona o ochranných známkach.

Absolútnu povahu práva majiteľa ochrannej známky (t.z. i voči držiteľovi doménového mena, ak je zhodné alebo zameniteľné označenie používané pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby) určujú ustanovenia § 24 a nasl. zákona o ochranných známkach: majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami a bez jeho súhlasu nesmie nikto používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné služby, ani v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Nároky majiteľa ochrannej známky vyplývajúce z porušenia jeho práv sú upravené v § 26 a nasl. Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy. Majiteľ ochrannej známky sa predovšetkým môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a stiahnutia takto označených predmetov z trhu. Majiteľ všeobecne známej ochrannej známky zapísanej do registra môže tieto práva uplatniť bez ohľadu na zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, ak by použitie všeobecne známej ochrannej známky na iných tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom všeobecne známej ochrannej známky a záujmy jej majiteľa by sa mohli takým používaním poškodiť.

Okrem ustanovení zákona o ochranných známkach prichádza do úvahy aj aplikácia ustanovení Obchodného zákonníka na ochranu proti nekalej súťaži, hlavne z dôvodu nekalého využívania vážnosti známej ochrannej známky k upútaniu pozornosti a využívaniu predstáv o kvalite spojenej so známkou.

Za predpokladu, že vznikne kolízia medzi doménovým menom a ochrannou známkou, bude treba posúdiť, kto má tzv. lepšie právo k používaniu doménového mena, teda či je používateľ doménového mena povinný zdržať sa zasahovania do práv majiteľa ochrannej známky a zdržať sa ďalšieho používania doménového mena, alebo či používaním doménového mena nevznikli dostatočne silné práva pre používateľa doménového mena, ktoré by naopak zakladali povinnosť majiteľa ochrannej známky strpieť používanie doménového mena.

Majiteľom ochrannej známky sa prihlasovateľ podľa § 12 ods. 2 zákona o ochranných známkach stáva až zápisom označenia do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva. Právo prednosti vznikajúce podaním prihlášky za splnenia podmienok § 6 ods. 1 pôsobí len vo vzťahu k prihláškam iných ochranných známok ako formálneho označenia. Na rozdiel od práv k ochrannej známke môže byť doménové meno, ktoré obsahuje ochrannú známku, zvláštnym označením podniku v zmysle § 47 písm. b) Obchodného zákonníka a takéto zvláštne označenie faktickej povahy vzniká okamihom, keď sú naplnené jeho znaky, teda keď začne byť považované pre určitý podnik za príznačné (napr. používaním doménového mena na internete, ale aj mimo neho - napr. kmeň obchodného mena alebo jeho skratka budú použité ako doménové meno).

Po zverejnení prihlášky ochrannej známky vo vestníku môže osoba dotknutá z dôvodov uvedených v § 4 podať v lehote 3 mesiacov od zverejnenia úradu námietky proti zápisu označenia do registra a na základe ich preskúmania zamietne buď prihlášku ochrannej známky alebo proti nej podané námietky. (Lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodne zapísanej ochrannej známke začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu WIPO.)

Pokiaľ ide o doménové meno, dôvody uvedené v § 4, na základe ktorých označenie nemožno uznať za ochrannú známku, zahŕňajú aj prípad, keď úrad na základe uplatnených námietok zistí, že označenie je zhodné alebo zameniteľné s nezapísaným označením používaným jeho majiteľom v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky, ak by používanie prihláseného označenia bolo možné posudzovať ako nekalosúťažné konanie (§ 44 - 55 Obchodného zákonníka) vo vzťahu k právam majiteľa nezapísaného označenia.

Ak ide o už zapísanú známku, úrad na základe § 16 ods. 7 vymaže z registra ochrannú známku zhodnú alebo zameniteľnú s nezapísaným označením, ak v konaní začatom na návrh majiteľa práva k nezapísanému označeniu, ktorý toto označenie používal v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, zistí, že by používanie napadnutej známky bolo možné posudzovať ako nekalosúťažné konanie vo vzťahu k právam majiteľa nezapísaného označenia. Úrad však takýto výmaz nevykoná, ak majiteľ práva strpel používanie napadnutej ochrannej známky na území SR počas piatich po sebe idúcich rokov odvtedy, ako sa o tomto používaní dozvedel (to neplatí, ak majiteľ práva preukáže, že prihláška napadnutej známky nebola podaná v dobrej viere), alebo nepoužíval nezapísané označenie na území SR päť po sebe idúcich rokov, ak toto nepoužívanie riadne neodôvodnil.

Úrad takisto vymaže z registra ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého je používanie tejto ochrannej známky zakázané ako nekalosúťažné konanie, pričom výmaz sa vykoná, ak o to oprávnená osoba požiada do 6 mesiacov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

Majiteľ ochrannej známky má k nej okrem práv aj povinnosti. K jeho povinnostiam okrem iného patrí aj povinnosť strpieť, ak majiteľ práva k nezapísanému označeniu používa v obchodnom styku zhodné alebo zameniteľné nezapísané označenie v tom istom rozsahu, pričom toto používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky.

Majiteľ ochrannej známky má právo na ochranu, ale v prípade, keď využívanie práva z ochrannej známky, i keď zapísanej v registri ochranných známok, by bolo v rozpore s dobrými mravmi súťaže, a teda nekalosúťažným konaním, nemožno ochranu priznať. Bolo by možné uvažovať o aplikácii § 48 Obchodného zákonníka. Môže ísť o využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol napr. pokusom o získanie cudzieho doménového mena, s ktorým je spojená určitá povesť podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa, ako dôsledku zápisu ochrannej známky a následného uplatnenia práv podľa zákona o ochranných známkach (7).

Pokiaľ má staršiu prioritu oproti doménovému menu ochranná známka, má ochranná známka pri strete prednosť. Tak, ako je možné od prihlasovateľa ochrannej známky očakávať zistenie, či ochranná známka už nie je používaná ako doménové meno, je možné požadovať od toho, kto chce používať doménové meno, uskutočnenie prieskumu zapísaných známok, príp. prihlášok zverejnených vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva. Táto požiadavka sa ale týka len prípadov, keď má byť doménové meno používané v hospodárskej súťaži. Pri používaní výlučne na nepodnikateľské účely neprichádza konflikt s ochrannou známkou do úvahy.


7 Frimmel, M.: Elektronický obchod/Právní úprava. Prospektrum, Praha2002, str. 176 a nasl.
(Späť k textu)

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles