Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

4.1.1  Naplnenie nekalosúťažných skutkových podstát registráciou doménového mena

Radim Polčák rozlišuje nekalé súťažné praktiky podľa ich povahy na nežiadúce formy lákania (klamlivá reklama, klamlivé označovanie tovaru a služieb, porovnávacia reklama, skrytá reklama, obťažovanie zákazníkov, obchodné praktiky ťažiace z pocitu vďačnosti, súcitu, strachu, záľuby v hre a pod.), parazitizmus (vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, parazitovanie na povesti, zľahčovanie, zneužitie nositeľov spoločenskej autority, parazitné koristenie z rôznych výkonov iných súťažiteľov) a agresiu (bránenie v činnosti, bojkot, výzva k bojkotu, cenové podhodnocovanie).

1. Nežiadúce formy lákania

Spomedzi nežiadúcich foriem lákania má v súvislosti s doménovými menami najväčší význam klamlivé označovanie tovaru a služieb. Toho sa držiteľ doménového mena môže dopustiť vtedy, keď sa dá doménové meno chápať ako označenie tovarov či služieb a zároveň je spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa mylnú predstavu o vlastnostiach ponúkaných tovarov. Predpokladom tohto druhu nekalosúťažného konania je okrem samotnej registrácie doménového mena aj prevádzkovanie príslušnej prezentácie, pretože doménové meno tu predstavuje označenie a vlastný informačný obsah (obsah webstránky, e-mailovej správy) vystupuje ako tovar či služby. Z povahy doménového mena vyplýva, že vo väčšine prípadov nie je nositeľom obsažnej informácie a má len identifikačnú, resp. notifikačnú funkciu.

Aj k naplneniu ostatných skutkových podstát tejto skupiny dochádza až kombináciou doménového mena a obsahu prezentácie, v týchto prípadoch však za protiprávnu nebude možné považovať registráciu doménového mena (ako je to pri klamlivom označovaní tovarov a služieb), ale až následnú prevádzku. K oddeleniu kategórie doménového mena a obsahu prezentácie spravidla dochádza až pri stanovení opatrení na nápravu.

2. Parazitná súťaž

O parazitovanie ide vtedy, keď sú výsledky činnosti jedného subjektu využívané iným subjektom bez potrebných povolení. V prípade doménových mien väčšinou ide o zneužívanie známych označení. Samotné zneužite máva podobu včlenenia takéhoto označenie do doménového mena. Dôležité je, že súťažné právo priznáva ochranu i takým označeniam, ktoré nie sú zapísané v registroch, t.z. i bežným názvom výrobkov či označeniu služieb. Ak zmeníme uhol pohľadu, môžeme konštatovať, že túto ochranu požívajú aj doménové mená (napr. vtedy, keď sa súťažiteľ pokúsi ťažiť z povesti iného doménového mena tým, že si zaregistruje zameniteľné doménové meno, alebo v prípade, keď je obchodné meno právnickej osoby zapísané do obchodného registra už skôr používané iným súťažiteľom ako doménové meno, na ktoré sa pozerá ako na zvláštne označenie v zmysle § 47 Obchodného zákonníka).

Nebezpečenstvo zámeny existuje, keď je používané označenie spôsobilé vyvolať omyl o priradení označenia k určitému podniku. Dôležitý je pritom okamih, v ktorom sa nebezpečenstvo zámeny posudzuje. Pokiaľ sa bude posudzovať len čisté znenie doménového mena, pôjde o podstatne širší okruh prípadov ako vtedy, keď sa bude zohľadňovať i obsah samotnej webovej prezentácie. V takom prípade bude mať držiteľ doménového mena možnosť vylúčiť nebezpečenstvo zámeny napr. pomocou textu na webovej stránke.

Pri nebezpečenstve zámeny v užšom zmysle dochádza k zámene týkajúcej sa identity označeného podniku. Pri nebezpečenstve zámeny v širšom zmysle je síce zrejmé, že ide o rôzne podniky, ale pre podobnosť označenia sa predpokladajú zvláštne hospodárske a organizačné väzby medzi podnikmi. Rozhodujúcim faktorom tu bude nielen blízkosť označenia, ale aj blízkosť oblasti pôsobenia podniku (vyjadrená prostredníctvom obsahu webstránky), pričom platí, že oblasti pôsobenia môžu byť tým bližšie, čím väčší je odstup podobnosti označení a naopak. Užívatelia internetu sa ale v mnohých prípadoch pri snahe o nadviazanie kontaktu zadaním URL odvodeného od označenia podniku dostanú na webstránku konkurenčného podniku a napriek tomu, že totožnosť poskytovateľa obsahu je zrejmá, často dospejú k predpokladu, že medzi podnikmi existujú hospodárske alebo organizačné súvislosti, preto treba vždy prihliadať na konkrétne okolnosti prípadu s ohľadom na množstvo informácií, ktoré je možné na webstránke získať.

Silnými prvkami internetovej adresy, ktoré majú najdôležitejší význam pre posúdenie nezameniteľnosti sú hlavne doménové meno druhého stupňa a subdomény. Pri skúmaní zameniteľnosti názvu právnickej osoby, resp. obchodného mena a doménového mena platí, že pomlčka v doménovom mene neprispieva k rozlíšeniu, a podobnosť nemožno vylúčiť ani pri zámene jedného písmena, pokiaľ sa jedná o obvyklý preklep. Slabými prvkami internetovej adresy môžu byť také jej časti, ktoré majú slabú až žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť (napr. TLD alebo označenia, ktoré samé o sebe nemôžu požívať ochranu, pokiaľ nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v rámci oslovených kruhov, t.j. v určitej oblasti).

3. Agresia

Povaha doménového mena predovšetkým zakladá možnosť konania brániaceho v činnosti inému subjektu, napr. registráciou doménových mien, ktoré sú najlepšie využiteľné bez toho, aby bolo doménové meno skutočne používané, alebo aby bol na príslušnej cieľovej adrese umiestnený patričný obsah.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles