Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

5.7.5  Prostriedky riešenia sporov

Na základe zásad uvedených v Správe z prvého procesu WIPO o doménových menách na internete boli vybratí poskytovatelia rozhodcovských služieb (ich aktuálny zoznam sa nachádza na webstránke ICANN) a tí v konaniach postupujú podľa pravidiel určených pre jednotlivé typy konania. UDRP sa vzťahuje na všetky gTLDs, ďalšie systémy sa pri naplnení určitých okolností vzťahujú na spory o doménové mená pod jednotlivými gTLDs. Prostriedkami riešenia sporov sú:

  1. Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy - Zásady UDRP boli prijaté registrátormi akreditovanými ICANN pre všetky otvorené gTLDs (.aero, .biz, .com, .coop, .info, .museum, .name, .net, .org, .pro). Konanie môže byť začaté na návrh majiteľa ochrannej známky. Zásady UDRP sú súčasťou dohody o registrácii všetkých registrátorov akreditovaných ICANN.
  2. Charter Eligibility Dispute Resolution Policy - Zásadami CEDRP sa riadia návrhy pre domény .aero, .coop a .museum, podávané na základe tvrdenia, že žiadateľ o registráciu nebol spôsobilý na registráciu doménového mena pod daným TLD. Návrh môže podať ktokoľvek.
  3. Eligibility Reconsideration Policy - Zásady ERP sú súčasťou dohody so žiadateľom o registráciu doménového mena pod sponzorovanou doménou .aero a stanovujú podmienky pre podania zo strany sponzora, týkajúce sa spôsobilosti registrovať doménové meno pod touto doménou. Zásady boli vytvorené sponzorom, nie sú to teda zásady ICANN.
  4. Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy - Zásadami ERDRP sa riadi konanie o sporoch pod nesponzorovanou vyhradenou doménou .name. Doménové mená registrované pod doménou .name musia byť tvorené osobnými menami žiadateľov alebo fiktívnych menami osôb, ak je žiadateľ majiteľom ochrannej známky alebo známky služby tvorenej takýmto menom. S osobným menom môžu byť použité aj numerické znaky. Podania týkajúce sa registrácie pod doménou .name musia byť založené na nedostatku spôsobilosti na registráciu, alebo musí ísť o obrannú registráciu, alebo doménu druhej úrovne ako súčasti e-mailovej adresy. Návrh môže podať ktokoľvek.
  5. Intellectual Property Defensive Registration Challenge Policy - Zásady IPDRCP sa vzťahujú na registrácie na ochranu duševného vlastníctva pod doménou .pro, ktorá je vyhradená pre určité profesie (lekárske, právne a účtovnícke). Registrácia na ochranu duševného vlastníctva je povolená len majiteľom ochranných známok tovarov a služieb a IPDRCP predstavuje spôsob, ktorým môže byť registrácia napadnutá, ak navrhovateľ tvrdí, že neboli splnené registračné požiadavky. Návrh môže podať ktokoľvek.
  6. Restrictions Dispute Resolution Policy - RDPR sa vzťahuje na nesponzorovanú vyhradenú doménu .biz, pod ktorou je registrácia možná v prípade využívania domény primárne na obchodné účely. Návrh sa môže podať na základe porušenia tejto požiadavky a môže ho podať ktokoľvek.
  7. Start-Up Trademark Opposition Policy - Konanie podľa pravidiel STOP je prístupné len majiteľom práv duševného vlastníctva, ktorí sú zaregistrovaní v zozname IP Claim Service v registri .biz. Konanie podľa RDPR alebo UDRP pre domény pod .biz TLD nemôže byť začaté dovtedy, kým nie je ukončené konanie podľa STOP.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles