Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

1.1  Štruktúra DNS, syntax mena domény

Celý internet je rozdelený do domén - skupín mien, ktoré k sebe logicky patria. Úplné doménové meno (FQDN - Fully Qualified Domain Name, napr. www.wipo.int) sa skladá z reťazcov oddelených od ostatných reťazcov bodkami, pričom každý reťazec má svoj význam. Meno sa skúma sprava doľava.

Názvy domén najvyššej úrovne (TLD - Top Level Domain) predstavujú základné členenie internetu. Koreňom stromovej štruktúry DNS je bodka, ktorá sa musí objaviť v každom názve domény (www.wipo.int.), väčšina aplikácií však už dnes predpokladá, že užívateľ záverečnú bodku vynechá. Pod koreňovou doménou (bodka) sú definované generické a národné vrcholové domény (gTLD a ccTLD).

V rámci domény je možné vytvárať podskupiny nižších úrovní (subdomény). Subdoména sa chová rovnako ako celá doména, ale zahŕňa len časť lokálnej siete. Všetky domény sú uložené na koreňových serveroch DNS umiestnených po celom svete, ktoré obsahujú kompletnú tabuľku všetkých doménových mien do druhej úrovne, ďalšie informácie však k dispozícii nemajú. Servermi, ktoré vedia všetko o počítačoch, ktoré sa nachádzajú v ich doméne sú až primárne menné servery.

Ako príklad fungovania subdomén nám môže poslúžiť univerzitná doména univerzita.edu a subdoména fakulty s názvom fakulta.univerzita.edu. Keď primárny server domény univerzita.edu obdrží dotaz na IP adresu počítača, ktorý sa podľa názvu nachádza v subdoméne katedra.univerzita.edu, predá ho mennému serveru tejto subdomény - to je jediný server, ktorý pozná adresy všetkých počítačov v nej.

Treba si však uvedomiť rozdiel medzi názvom domény a názvom počítača (2). Pri pohľade na úplný doménový názov počítača je jeho meno reprezentované prvým reťazcom zľava pred prvou bodkou (niekedy je ale prvá bodka súčasťou názvu počítača ). Napr. v úplnom názve domény arbiter.wipo.int je názvom počítača arbiter a názvom domény je wipo.int. Keď sa užívateľ spýta na IP adresu počítača arbiter.wipo.int, odkáže ho koreňový DNS server na server ns.wipo.int. Keď sa potom rovnaký dotaz položí tomuto serveru, bude odpoveďou už príslušná IP adresa.

Meno domény sa uvádza v tvare reťazec.reťazec.reťazec....reťazec. Celé meno domény môže mať maximálne 255 znakov, reťazec maximálne 63 znakov. Reťazec sa môže skladať z písmen, číslic a pomlčky. Pomlčka nesmie byť na začiatku ani na konci reťazca. Existujú i rozšírenia špecifikujúce ďalšie znaky použiteľné pre tvorbu doménových mien, ale ich používanie sa neodporúča, pretože rozšírenia podporujú len niektoré aplikácie. Môžu sa používať veľké aj malé písmená, ale z hľadiska ukladania a spracovania v databáze mien sa veľké a malé písmená nerozlišujú.

Technické obmedzenia pre syntax doménových mien sa odrážajú v dokumentoch stanovujúcich pravidlá registrácie doménových mien jednotlivých registrátorov:

  • Pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne .sk v článku 11 (Označovanie domén) stanovujú, že textový reťazec môže pozostávať z kombinácie písmen abecedy bez diakritických znamienok, číslic 0 - 9, znaku "-" (pomlčka), ktorý sa však nemôže nachádzať na začiatku alebo na konci textového reťazca. Textový reťazec musí mať najmenej dva znaky, maximálne však 63 znakov, nesmie obsahovať znak "-" (pomlčka) na tretej a súčasne štvrtej pozícii, a nesmie sa zhodovať s dvojpísmenovou alebo trojpísmenovou TLD (napr. com, gov, net, org, mil, edu, sk, cz, at, uk, co a pod.), ak doména s takýmto textovým reťazcom nebola už platne registrovaná v období pred platnosťou Pravidiel zverejnených 18. augusta 2004.
  • Pravidlá registrácie doménových mien v doméne .cz v článku 12 (Pravidlá pre tvorbu doménového mena) stanovujú, že doménové mená musia vyhovovať normám RFC 1034, 1035, 1122, 1123 (3) a akýmkoľvek ich nahradzujúcim normám. Ide predovšetkým o tieto podmienky: doménové meno môže obsahovať iba znaky a - z, 0 - 9, dĺžka doménového mena je najviac 63 znakov, nesmie začínať ani končiť znakom "-" a nesmie obsahovať dva znaky "-" za sebou.
  • Pravidlá registrácie a používania doménových mien v doméne .uk v článku 5 (Obmedzenia doménových mien) stanovujú, že doména tretej úrovne môže obsahovať len 37 nasledujúcich znakov alebo ich kombinácie: 26 písmen latinky bez diakritiky, číslice 0 - 9 a pomlčku (nemôže byť prvým ani posledným znakom). Tretím a zároveň štvrtým znakom domény tretej úrovne nemôže byť pomlčka; pomlčka môže byť tretím znakom, ak nie je zároveň štvrtým znakom a naopak. Toto obmedzenie odzrkadľuje medzinárodné úsilie o umožnenie použitia širšieho spektra znakov v doménových menách. Ak by medzinárodný štandard vyžadoval umožnenie takýchto zmien, toto pravidlo sa automaticky zmení tak, aby chránilo novú medzinárodne schválenú schému. Doména tretej úrovne nemôže pozostávať len z jedného znaku (napr. 1.co.uk, alebo a.co.uk). Doména tretej úrovne pod doménami druhej úrovne co.uk, me.uk, org.uk a net.uk nemôže pozostávať len z dvoch písmen (napr. ie.co.uk, -a.co.uk, alebo e-.co.uk). Prípustné sú však domény tretej úrovne obsahujúce písmeno a číslicu alebo dve číslice (2a.co.uk, a2.co.uk, alebo 22.co.uk). Doménové meno nemôže byť dlhšie ako 64 znakov (vrátane domény druhej úrovne a vrcholovej domény). Aj Nominet UK však zamýšľa v budúcnosti povoliť dĺžku domény tretej úrovne do 63 znakov. Doména tretej úrovne pod doménami druhej úrovne co.uk, me.uk, org.uk a net.uk nemôže byť zhodná so žiadnou existujúcou doménou druhej úrovne alebo doménou druhej úrovne pod doménou .uk, ktorej vznik bol Nominetom formálne oznámený (napr. org.co.uk alebo nhs.co.uk). Súčasne nemôže byť zhodná s existujúcou vrcholovou doménou alebo vrcholovou doménou, ktorej schválenie bolo oznámené organizáciou ICANN (alebo organizáciou, ktorá prevezme kontrolu nad tvorbou nových vrcholových domén).


2 To znamená, že aj keď úplný názov stroja vyzerá, ako keby v danej sieti boli subdomény, neznamená to ešte, že tam skutočne sú. Závisí to od konfigurácie DNS servera. Názvy strojov síce nemôžu obsahovať bodky, ale BIND servery (používané pri väčšine distribúcií Linuxu) ich povoľujú. Napr. pri adrese www.aaa.bbb.edu nemusí aaa.bbb.edu nevyhnutne znamenať subdoménu, ale www.aaa môže byť názvom stroja v doméne bbb.edu.
(Späť k textu)

3 RFC 1034 - Doménové mená: Koncept a technické prostriedky - vymedzuje prechod mapovania mien na adresy z používania súboru hosts.txt na systém DNS, jeho komponenty (menný priestor, DNS vety (Resource Records), menné servery, resolvery) a vrstvy systému (používateľská vrstva, vrstva resolveru a vrstva menného serveru).
RFC 1035 - Doménové mená: Implementácia a špecifikácia - popis detailov systému a protokolu DNS.
RFC 1122 - Požiadavky na používateľa: Komunikačné vrstvy - pokrýva komunikačné vrstvy protokolu (linkovú, sieťovú a transportnú).
RFC 1123 - Požiadavky na používateľa: Aplikačná vrstva - pokrýva najvyššiu vrstvu protokolu a podporné protokoly (TELNET, FTP, SMPT).
(Späť k textu)

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles