Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

Ešte v deväťdesiatych rokoch, predtým než sa rozšírilo používanie grafických prehliadačov a komerčné aktivity na internete boli minimálne, sa porušovanie práv duševného vlastníctva a používanie doménových mien nejavilo ako problémové. Kým sa na internete neodohrávali významnejšie obchodné činnosti, možnosť vzniku akejkoľvek škody alebo ujmy bola limitovaná slabým rozšírením internetu (predovšetkým v porovnaní s porušovaním práva v hlavných médiách, ako bola televízia, tlač a veľkoplošná reklama). Tento stav sa zmenil po tom, čo sa investície podnikov, reklama a iné aktivity preniesli na internet a spoločnosti si začali uvedomovať problémy vyskytujúce sa v prípade, že niekto bez dovolenia využíva protiprávnym spôsobom ich ochrannú známku ako doménové meno. Počet sporov prudko vzrástol, ale mechanizmy ich urovnávania, okrem súdneho konania, boli buď nedostatočné alebo nedostupné.

Spory týkajúce sa registrácií doménových mien a práv duševného vlastníctva majú niekoľko špecifických znakov:

  • Pretože doménové meno je globálne prístupné, spor môže nadobudnúť také rozmery, že sa na neho vzťahuje súdna právomoc viacerých štátov. Keďže sa práva duševného vlastníctva odvíjajú od ich uznania jednotlivými právnymi poriadkami, podaných musí byť niekoľko nezávislých žalôb.
  • Z dôvodu veľkého počtu generických a národných vrcholových domén a z dôvodu, že každá z nich zakladá globálny prístup k doménovému menu, ten istý spor sa môže objaviť v súvislosti s rôznymi vrcholovými doménami. To sa môže stať napríklad vtedy, ak žiadateľ o registráciu dosiahne protiprávnu registráciu mena, ktoré korešponduje s ochrannou známkou zapísanou treťou stranou po celom svete, pod mnohými vrcholovými doménami. Na to, aby sa tento problém vyriešil, musí majiteľ zapísanej ochrannej známky podať žaloby na súdoch po celom svete.
  • S ohľadom na to, ako ľahko a rýchlo sa dá uskutočniť registrácia doménového mena, rýchlosť a globálnou prístupnosť komunikácie na internete, môže byť v mnohých prípadoch potreba riešenia sporov o doménové mená súrna a okamžitá.
  • Existuje zrejmá nerovnováha medzi nákladmi potrebnými na registráciu doménového mena, ktoré sú relatívne nízke, a hospodárskou škodou ako výsledkom registrácie a nákladmi vynaloženými majiteľom práva duševného vlastníctva pri domáhaní sa nápravy v súdnom procese, ktorý môže byť v niektorých krajinách pomalý a veľmi drahý.
  • Účastníkmi sporov sú kvôli úlohám pri zabezpečovaní technickej správy doménových mien často aj registračné autority.

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles