Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


OBSAH

ÚVOD

1  SYSTÉM DOMÉNOVÝCH MIEN

2  PRÁVNY REŽIM DOMÉNOVÝCH MIEN

3  VÝZNAM DOMÉNOVÝCH MIEN V ELEKTRONICKOM OBCHODE

4  OCHRANA DOMÉNOVÝCH MIEN

5  RIEŠENIE SPOROV O DOMÉNOVÉ MENÁ

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITÝCH PRAMEŇOV

CELÁ DIPLOMOVÁ PRÁCA (HTML)

5.7.6  Rozhodovacia prax Arbitrážneho a mediačného centra WIPO

Arbitrážne a mediačné centrum WIPO ("Centrum") bolo založené v roku 1994 a jeho sídlo je v Ženeve. Predmetom jeho činnosti je poskytovanie rozhodcovských a mediačných služieb za účelom riešenia medzinárodných obchodných sporov medzi jednotlivcami a súkromnými podnikmi. V súčasnej dobe je považované za hlavnú inštitúciu pre riešenie internetových sporov a popredného poradcu pre oblasť duševného vlastníctva a je členom Medzinárodnej federácie arbitrážnych inštitúcií (IFCAI). Centrum rozhoduje o doménových menách spravovaných ICANN, t.j. spadajúcich pod generické vrcholové domény (.com, .net, .org) alebo pod niektoré národné domény (napr. .sh, .tv, .ws). Istou nevýhodou pri využití služieb Centra pri rozhodovaní sporov o doménové mená je, že návrhom sa dá domáhať výlučne zrušenia registrácie alebo prevodu doménového mena a so všetkými ostatnými nárokmi (napr. úhrada škody, bezdôvodné obohatenie, zadosťučinenie) sa treba obrátiť na súd.

Centrum v roku 2003 riešilo 56 prípadov zahŕňajúcich ccTLD, 40% z nich bolo započatých v predchádzajúcom roku. Prípady sa týkali napr. doménových mien bodyshop.as, nutella.bz, amazon.com.cy a yahoo.ph. V polovici roka 2004 sa Centrum zaoberalo 36 prípadmi ccTLD, od 1. marca 2004 aj prípadom obsahujúcim doménu .ch (Švajčiarsko).

Služby Centra sú mnohonárodné a mnohojazyčné. Stranami sporov boli doposiaľ príslušníci 116 rôznych krajín. V roku 2003 Centrum pribralo k 9 pôvodným jazykom (čínskemu, anglickému, francúzskemu, nemeckému, japonskému, kórejskému, nórskemu, portugalskému a španielskemu) ďalšie tri jazyky (dánsky, taliansky a ruský). Doménové mená môžu byť prezentované nielen v latinke, ale aj v azbuke, kórejčine alebo čínštine. Centrum sa zatiaľ zaoberalo 36 prípadmi takýchto mien.

Experti Centra často musia riešiť aj prípady zahŕňajúce vysoko cenené ochranné známky. Vyriešené prípady sa týkali aj 66 zo 100 najhodnotnejších ochranných známok, vrátane 7 z prvej desiatky.

Okrem známych značiek (prípady doménových mien pepsi-smash.com, calvinklein-watches.com, rolexgroup.com) sa predmetom záujmu cybersquatterov stávajú aj známe osobnosti. Vo väčšine prípadov sú spory riešené na základe práva na ochranu mena podľa common law; menšia časť prípadov bola založených na ochrane prostredníctvom ochranných známok. V roku 2003 Centrum riešilo prípady zahŕňajúce filmové diela, autorov a názvy literárnych diel (jrrtolkien.com, thecatinthehat.com), populárne hudobné skupiny (nsyncfilm.com), televízne programy (oscartv.com, operaciontriunfo.tv), filmových hercov (piercebrosnan.com, victoriarowell.com), osobnosti z oblasti športu (terellowens.com) a športové podujatia (torino2006.com, madrid2012.com). Cybersquattingu sa nevyhli ani novozaložené obchodné spoločnosti a možné fúzie (yellowroadway.com, japanairgases.com, konicaminolta.net, astrazenica.com).

Všetky rozhodnutia Centra sú v plnom znení zahrnuté do zoznamov zverejnených na internetovej stránke Centra (21). Centru sa podarilo vytvoriť ustálenú rozhodovaciu prax kladúcu dôraz na dobrú vôľu majiteľa doménového mena - za prvé precedentné rozhodnutie možno považovať kauzu www.worldwrestingfederation.com. Z neskoršieho rozhodnutia vo veci sting.com ale vyplýva, že absencia dobrej viery automaticky nevyplýva z ponuky odplatného prevodu doménového mena. Limity právomocí Centra ukazuje rozhodnutie vo veci drawtite.com, kde rozhodcovia pripustili, že spor má komplikované pozadie, a preto navrhovateľa výslovne odkázali na súdne konanie.


21 arbiter.wipo.int/domains/search/index.html
(Späť k textu)

Predchádzajúca kapitola      Nasledujúca kapitola

Hore


(c) 2004 Bubbles