"; } ?>

Diplomová práca:
Jana Kubliniaková
(poslať e-mail)
Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra právnej informatiky a počítačového práva


Zoznam použitých prameňov

 • Frimmel, Martin. Elektronický obchod/Právní úprava. Praha: Prospektrum, 2002
 • Graham, Steven, Shah, Steve. Administrace systému Linux. Praha: Grada Publishing, 2003
 • "The organisation and management of the Internet. International and European policy issues 1998 - 2000". Communication from the Commission of 11 April 2000 to the Council and the European Parliament, COM(2000) 202 final - www.europa.eu.int
 • Dlabola, Ján. Podnikanie a internet. In Marketingová panoráma. Odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti, číslo 3/2003
 • Dostálek, Libor, Kabelová, Alena. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha: Computer press, 2002
 • Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, 1999 - http://wipo2.wipo.int
 • Gregušová, Daniela. Počítačové právo. Brno: Institut dalšího vzdělávání, 2002
 • Juriková, Benita. E-komuniakácia, e-obchod, e-bankovníctvo. In Marketingová panoráma. Odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti, číslo 3/2003
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne .eu, Official Journal L 113, 30/04/2002
 • Nariadenie Komisie (EC) č. 874/2004 z 28. apríla 2004 vymedzujúce pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a princípov, ktorými sa riadi registrácia, Official Journal L 162/40
 • Pelikánová, Radka, Čermák, Karel Jr. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000
 • Policy on Dispute Resolution for Abusive Domain Name Registrations - http://arbiter.wipo.int
 • Pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne .sk zverejnené 18. augusta 2004 - www.sk-nic.sk
 • Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz v platnosti od 1.8.2004 - www.nic.cz
 • Rules for Administrative Procedure Concerning Abusive Domain Name Registrations - http://arbiter.wipo.int
 • Smejkal, Vladimír. Internet a §§§. Praha: Grada Publishing, 2001
 • Smejkal, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. Praha: C. H. Beck, 2004
 • www.icann.org - ICANN
 • www.itpravo.cz - IT právo - server o internetovom a počítačovom práve
 • www.wipo.int - WIPO Arbitration and Mediation Center
 • Zákon č. 40/1964 - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.55/1997 o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Späť

(c) 2004 Bubbles